Terapia widzenia

Szacuje się, że ok. 80 % informacji o otaczającym świecie człowiek zdobywa za pośrednictwem wzroku. Wzrok pośredniczy między innymi w rozwoju i formowaniu się więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicami, pobudza do zabawy i aktywnej eksploracji otoczenia, umiejętności wzrokowo ? motoryczne, szczególnie koordynacja wzrokowo ? ruchowa w połączeniu ze zdolnościami poznawczymi, umożliwiają nieustanne odkrywanie nowych informacji o otaczającym świecie.

Wzrok pobudza i ułatwia rozwój poznawczy i społeczny, stymuluje rozwój ruchowy ? prowokuje dziecko do przemieszczania się w kierunku interesujących bodźców wzrokowych. Ułatwia uczenie się przez naśladownictwo, umożliwia integrowanie informacji pochodzących z innych zmysłów.
Widzenie odgrywa też znaczącą rolę w rozwoju uwagi. Wzrokowa kontrola otoczenia dostarcza dzieciom możliwości łączenia aktywnego dotyku i ruchu z doświadczeniem wzrokowym, co pozwala na celowe eksplorowanie otaczającego dziecko świata.

Wzrok ma wprost nieocenione znaczenie w nauce dziecka, a więc w poznawaniu rzeczywistości ? przedmiotów, ludzi, zwierząt i zjawisk, a także w kształtowaniu różnych umiejętności praktycznych, począwszy od tych najprostszych ? czynności dnia codziennego, a skończywszy na bardzo złożonych ? czytanie i pisanie.
Terapia widzenia polega na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, czyli zwiększaniu skuteczności wykorzystywania widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka.
Jeśli dziecku dostarcza się bodźców wzrokowych odpowiednich do jego możliwości spostrzegania, ma ono szansę rozwijać kolejne funkcje wzrokowe i osiągać coraz wyższe poziomy funkcjonowania wzrokowego.

Działania podejmowane w ramach terapii widzenia:
? stymulowanie do patrzenia,
? stymulowanie widzenia,
? rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem
ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, fiksacja, śledzenie, zbieżność, przenoszenie
spojrzenia, przeszukiwanie wzrokiem, wodzenie),
? rozwijanie pojęć i pamięci wzrokowej,
? rozwijanie wyższych sprawności wzrokowych, m.in. identyfikowanie obiektów na obrazkach, dobieranie obiektów do obiektów, dobieranie obrazków do obiektów, dobieranie obiektów według określonych cech , np. kryterium funkcji, odnajdywania szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełniania wzrokowego, rozróżnianie, rozpoznawanie i nazywanie kształtów przestrzennych i dwuwymiarowych, rozróżnianie,
rozpoznawanie i nazywanie barw.

Koszt zajęć:
50 min./120 zł; 30 min./60 zł.

Zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są bezpłatne.